زیر سیستم مدیریت سفارش و برنامه ریزی تولید (ROPL)

برنامه ریزی تولید بخشی از یک جریان پیچیده اطلاعات و تصمیم گیری است که برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید را از طریق تخصیص منابع ( مواداولیه، نیم ساخت، پرسنل، ماشن آلات و..) و تعیین ترتیب امور لازم برای تولید محصولات (ایستگاه های کاری) برای انجام به موقع سفارشات تولیدی یا رساندن تولید به افق و برنامه مشخص، شکل می دهد. برنامه‌ریزی تولید بهینه نیازمند بازبینی‌های مرتب، زمان واقعی برای برنامه‌های تولید جهت نگه داشتن کارخانه در عملکرد پیک است. زیر سیستم مدیریت سفارش و برنامه ریزی تولید (ROPL) با ابزارها و قابلیت هایی که ارائه می دهد امکان استفاده بهینه از منابع موجود برای تحویل به موقع سفارشات یا افق و برنامه را در اختیار واحد برنامه ریزی قرار می دهد.

image