زیر سیستم مدیریت عدم انطباق محصول (RPNC)

بروز هرگونه اشکال و يا خطا در جريان فرايند تولید که می تواند منجر به تولید محصول مغایر با مشخصات تعیین شده و عدم برآورده شدن الزامات شود، عدم انطباق در محصول است، که در صورت بروز ، باید بتوانید مشکل را به سرعت شناسایی و مستند کنید. در تمامی استانداردهای مدیریتی ثبت و نگهداری سوابق کنترل محصول نامنطبق به عنوان یک الزام مشخص شده است، بدین منظور ضروری است سازمان روال مشخص جهت شناسایی محصول نامنطبق و تعیین تکلیف آن که شامل شامل اسقاط (ضایعات) محصول، اجازه ارفاقی، اصلاح، دوباره‌کاری و ...می شود طراحی و اجرا کند. زیر سیستم مدیریت عدم انطباق محصول رایبد (RPNC)، فرآیند شناســایی، مستندســازی، جداســازی، ارزیابــی و تغییــر وضعیــت محصــول نامنطبــق را مدیریت می کند.

image