سامانه نظارت پس از فروش

نظارت پس از فروش مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که توسط تولید کنندگان در راستای جمع‌آوری و ارزیابی تجربه بدست‌آمده از تجهیزات پزشکی که به بازار ارسال شده است و شناسایی نیاز به انجام هر گونه اقدام انجام می شود. نظارت پس از بازار ابزار بسیار مهمی است برای اطمینان از اینکه تجهیزات پزشکی همچنان ایمن هستند. ارزیابی تجربیات مراقبت از بازار می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود تجهیزات پزشکی فراهم آورد.

image