# عنوان محصول کلمه کلیدی قیمت (تومان)
1 عملیات تولید و شناسایی ردیابی RMTR 0
2 زیر سیستم مدیریت ممیزی و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه RCPA 0
3 زیر سیستم مدیریت مستندات کیفیت RQDC 0
4 زیر سیستم مدیریت سفارش و برنامه ریزی تولید ROPL 0
5 زیر سیستم مدیریت عدم انطباق محصول RPNC 0
6 زیر سیستم برچسب اصالت ROLB 0
7 عملیات تولید و شناسایی ردیابی RMTR 0
8 سامانه نظارت پس از فروش RSPM 0