عملیات تولید و شناسایی ردیابی (RMTR)

ماژول عملیات تولید و شناسایی ردیابی به عنوان هسته اصلی و پایه ای نرم افزار تولید رایبد هرآنچه که مربوط به تولید محصول و شناسایی و ردیابی مراحل تولید و کنترل کیفیت است را فراهم می آورد.
این ماژول در بخش مهندسی ساخت: با تعریف مراحل، کارگاه ها، ماشین آلات، وقفه های تولید، مشخصات کالا(مواد اولیه/نیم ساخت/محصول)، زمانسجی مراحل، درخت مهندسی محصول (BOM)، نمودار فرآیند عملیات (OPC)، پارامترهای کنترلی و ... زیر ساخت های اطلاعاتی لازم برای تولید محصول را فراهم آورده و در بخش عملیات تولید: فرآیندهای شناسایی ردیابی، تولید و کنترل کیفیت، از لحظه ورود مواد اولیه با تخصیص شناسه منحصر به فرد تکی یا گروهی (Batch/Serial number)، شروع شده و مطابق گردش کار تولید (مبتنی بر فرآیند های سازمان مشتری) مراحل تولید، کنترل کیفیت، ثبت مقادیر پارامترهای کنترلی، مارک، برچسب گذاری، بسته بندی و... را مدیریت می نماید.

image