زیر سیستم مدیریت ممیزی و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه (RCPA)

با توجه به عمق و گسترش رقابت در بازار و همچنین الزامات قانونی گسترش یافته ، افزایش هزینه برقراری الزامات به چالش جدید سازمان ها در این زمینه تبدیل شده است. در عین حال مديريت مميزي هاي داخلي متعدد و ایجاد يكپارچگي بين سيستم هاي مديريتي مختلف پیاده سازی شده در سازمان به سادگی میسر نمی باشد. زیر سیستم مدیریت ممیزی رایبد، فرآیند مدیریت ممیزی شما را تکمیل می کند و با مدیریت موثر چرخه ممیزی، کیفیت را بهبود می بخشد ، هزینه ها را کاهش می دهد و خطرات عملیاتی و انطباق را شناسایی می کند.
صدور اقدمات اصلاحی و پیشگیرانه و بهود براساس نتایج ممیزی ها، پایش فرآیندها و ابتکارات استراتژیک برای واحدهای مرتبط و پیگیری آنها بخش جدایی ناپذیر ممیزی است. اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، یک بررسی اصولی از علل ریشه‌ای نقص‌های یا مشکلات شناسایی‌شده یا ریسک‌های شناخته‌شده برای جلوگیری از تکرار (اقدام اصلاحی)یا جلوگیری از وقوع (اقدام پیشگیرانه)است. قابلیت پیشرفته زیر سیستم اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه رایبد فرآیند CAPA را تکمیل می‌کند و سازمان شما را قادر می‌سازد تا یک رویکرد جامع اتخاذ نماید.

image