میز کار الکترونیک (RETB)

ارتباط الکترونیک بین افراد و واحدها

عمليات توليد و شناسايی رديابی (RMTr)

مدیریت پروسه تولید و ردیابی از مواد اولیه تا محصول نهایی

برچسب اصالت كالا (ROLb)

ایجاده داده ، ساخت فایل xml و چالپ لیبل اصالت

سفارشات و برنامه ريزي توليد (ROMP)

مدیریت سفارشات مشتریان – برنامه ریزی مواد و محصول

مميزي و اقدامات اصلاحي/پيشگيرانه (RCPA)

ممیزی موثر، تعالی و موفقیت پایدار

امضای الكترونيک (RESn)

تایید هویت الکترویک افراد

مدیریت اسناد کیفیت (RDcM)

مدیریت اسناد درون سازمانی و برون سازمانی

ارزیابی تامین کنندگان (RSpE)

مدیریت و نظارت هوشمند تامین کنندگان

پايش و اندازه گيري فرآيندها/اهداف (RMMP)

نظارت بر روند اجرای فرآیند ها، اهداف و پروژه ها